Glatt Kosher under O.R.B.

Glatt Kosher under O.R.B.

Moroccan Cigars (4pc)

Moroccan Cigars (4pc)

$15

Delicious ground spicy beef in cigar shaped pastry