Glatt Kosher under O.R.B.

Glatt Kosher under O.R.B.

16oz Boneless Ribeye Steak

16oz Boneless Ribeye Steak

$65

Our delicious 16 ounce cut boneless ribeye